bergstoforside.jpg
IMG_3311.PNG
1098981979.jpg
DSC_0091.JPG
fullsizeoutput_3b19.jpeg
P8190244.JPG
P6110061.JPG
IMG_3502.png
bergstoforside.jpg

Velkommen


TIL BERGSTØ BARNEHAGE SA

 

SCROLL DOWN

Velkommen


TIL BERGSTØ BARNEHAGE SA

 

 

Litt om oss.

Bergstø barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som blir drevet som et andelslag. 

Barnehagen ligger like ved sjøen og flotte turområder. Vi har vår egen båt som brukes flittig og det er daglig grupper på varierte turer. De estetiske fagene har stor plass hos oss og barna får mange flotte opplevelser i grupper med musikk, drama, dans og andre kunstneriske uttrykk. Vi har også et eget keramikkverksted hvor små grupper med barn arbeider sammen med faste voksne.

Ellers har vi, i alt vi holder på med, et stort fokus på "Tidlig innsats" og det å skape et inkluderende miljø for alle barna.

Barnehagen har et stabilt personale med høy pedagogtetthet og har både kvinnelige og mannlige ansatte.

Barnehagen består av to avdelinger:

  • Sofiestua er småbarnsavdelingen vår, her er det 9 plasser. 

  • Storstua er avdelingen for barn mellom 3-5 år, her er det 24 plasser.

Barnehagen ble startet i 1988 av Turi Tobiassen, Ingrid M. Stoveland, Marianne Gauslaa, Anne Marie Villesen og Anne Grethe Hvalrygg. Barnehagedekningen den gangen var dårlig og de fikk med seg 30 foreldrepar som ønsket en god barnehage for sine barn. I løpet av et år planla og bygde de barnehagen og initiativtakerne la ned en stor dugnadsinnsats. Barnehagen blir også i dag drevet som et andelslag. De som ønsker å søke om barnehageplass hos oss kan kjøpe en andel a kr 400. Andelen gir ansiennitet ved opptak og gjelder også for eventuelle søsken. Kommunen har godkjennings- og tilsynsmyndighet av barnehagen. 

Barnehagens åpningstid er fra kl 07.30 til kl 16.30. 

Vi holder stengt fire uker i juli.

IMG_3311.PNG

Turer


Turer


 

Mål for turene våre.


Vi ønsker at barna skal bli glade i naturen, og lære å undre seg over alt som rører seg der. Vi ønsker å vise mangfoldet av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær.
Vi ønsker at barna gjennom felles opplevelser på turer skal knytte nye og gode vennskap.

Hver dag går ei gruppe på tur;
Vi har vår egen sjekte og den brukes flittig! På turene i båten lærer barna om nærmiljøet og livet i og ved havet. Vi trekker barnehagens fiske -og krabbeteiner og det er alltid like spennende! Skauerøya er et av de flotte turmålene vi besøker ofte. Turene i båt er flotte opplevelser i seg selv og gjør at sansene stimuleres. Etter turer er det også flott å få uttrykke seg estetisk gjennom malerier, fortellinger, musikk osv.

Vi har også en naturlekeplass med gapahuk i Kirkeheia rett ved barnehagen. Det er spesielt flott for de minste med dette nære området. Her går vi alle ofte men vi tar også turer til for eksempel Oreholla, Holta, Nepetrø, Guttebukta v/Julebauen, Vardåsen og området rundt, Flørenes, Fløresteinen, Tingsaker strand og byen.

Det er spennende å se hva som er i teina!

Det er spennende å se hva som er i teina!

Av utstyr har vi en bærbar lavvo, samt stormkjøkken og takke. Med dette utstyret kan barna være med på å tilberede maten på tur. Været spiller ikke været noen rolle, med lavvoen kan vi sitte tørt og godt å spise. På turene gir vi rom for masse frilek, samtidig som vi også legger opp til små aktiviteter; f.eks forsker vi med forstørrelsesglass på jakt etter insekter, vi hører på dyre- og fuglelåter, de voksne dramatiserer eventyr sammen med barna og vi opplever naturen og vær og vind sammen. Vi kan gjøre alt ute, det være seg lek, måltid, forming, sang, litteratur og drama.

Forskning viser at det blant dagens førskolebarn er et stort behov for variert tumleplass og grovmotoriske utfordringer…
Vi ser at det gir sunnhet og trivsel!!!

 
1098981979.jpg

Estetikk og kreativitet


Estetikk og kreativitet


 

Estetikk og kreativitet

Barnehagen jobber ut fra syv fagområder som er beskrevet i rammeplan for barnehagen, et dokument utarbeidet av kunnskapsdepartementet. Vi arbeider med alle fagområdene, men har vårt fokus innen de estetiske fagene (musikk, dans, drama, fortellerkunst med mer).

Estetikk er læren om det skjønne. Man kan si at estetikk er kunnskap man får gjennom sansene! Når man opplever kreativitet, skjer det et møte. Med møte, menes det her at vi har en dyp opplevelse av noe.

Vi mener estetisk virksomhet er en grunnleggende faktor som fører til at barna lærer og utvikler seg. Når barna opplever gjennom sansene får de en helt annen innsikt enn kun gjennom logisk og resonerende tenkning. Det er viktig å legge til rette for gode sanseopplevelser. Det kan bl.a. være på tur i båten, ved å lytte til musikk eller i de gode samtalene. At vi voksne i barnehagen er likeverdige og medundrende er vesentlig! Etter en tur med fine sanseopplevelser er det flott å få utrykke seg estetisk. Det har skjedd ett møte, barna har opplevd og erfart noe. Å kunne bearbeide inntrykkene kreativt gjennom for eksempel malerier eller ved å dikte eventyr er spennende!


Hvert år har vi et prosjekt som ender opp i en utstilling og forestilling på Metahuset. I prosjektene tar vi utgangspunkt i et tema som vi utforsker sammen med barna. Vi trekker temaet inn i alle fagområdene på en naturlig måte. Når barna er nysgjerrige og undrende i forhold til et tema, dukker det opp nye spørsmål som fører veien videre. Barna lærer mye på denne måten. At de stiller seg undrende og selv ønsker å vite mer om noe er det beste grunnlaget for god læring og gode opplevelser.
Barna skal selv være med på å føre veien videre når vi arbeider med et prosjekt. Deres interesser og nysgjerrighet skal møtes med respekt og forståelse. Nøyaktig hvor vi ender vet vi aldri, men det er nettopp det som gjør veien så spennende å gå!

 
DSC_0091.JPG

Formål og verdier


Formål og verdier


 

 

 

Formålsbestemmelse for Bergstø barnehage

Formålet for barnehagedriften er å sikre barns utviklings og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med hjemmet, og hjelpe til å gi barna en oppdragelse i samsvar med de humanistiske grunnverdier. Barnehagen skal stimulere barna til å bruke og utvikle egne evner og anlegg, og gi et godt grunnlag til å bli selvstendige, tolerante og skapende mennesker med forutsetninger for senere å ta ansvar og ha omsorg for andre.

Fra rammeplanen:

All pedagogisk virksomhet formidler verdier. Menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet og toleranse er sentrale samfunnsverdier som skal legges til grunn for omsorg, danning, lek og læring i barnehagen.

Bergstø barnehages satsing: 

”Pedagogisk virksomhet og omsorg skal ikke skilles”

OMSORG:
Omsorg skal være grunnleggende i hverdagslivet i barnehagen og foregå i alle situasjoner. Vi ønsker å ha et miljø preget av glede, humor og kreativitet og at både små og store har omtanke for fellesskapet. Å vise respekt for hverandres ulikheter tror vi vil styrke barnas tillit til seg selv og andre. Grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse ligger i å ha mulighet til å gi omsorg og å ta imot omsorg fra andre. Dette handler mye om hvordan vi ”møter” hverandre, hvordan våre holdninger er. Vi i personalet jobber mye med å være bevisst våre holdninger, til både små og store, noe vi mener er svært viktig i vårt arbeid med barna.

LEK:
Leken er utrolig viktig og har en sentral plass i barnehagen. Å ha venner og delta i lek er det viktigste for barnas trivsel i barnehagen. Leken har stor egenverdi og er en viktig læringsarena. Barna leker med utgangspunkt i sin nysgjerrighet, sine evner og sine forutsetninger. Vi voksne ønsker derfor å legge til rette for å gi barna opplevelser og inspirasjon, og dermed rom for den gode leken. Barn som har problemer med å bli med i lek får spesiell oppfølging og hjelp.

LÆRING:
Barnehagen skal støtte barnas nysgjerrighet, vitebegjær og lærelyst. Læring skjer igjennom alt barna opplever og foretar seg og det betyr for oss voksne at vi må møte barns undring på en åpen og utforskende måte! Barnas interesser og undring er derfor viktige å bygge videre på når vi for eksempel tar opp temaer i barnehagen. Barna har ulike evner, forutsettninger og interesser og det er nødvendig at vi voksne møter hvert barn der det befinner seg.

 
fullsizeoutput_3b19.jpeg

Tidlig innsats


Tidlig innsats


 

TIDLIG INNSATS 

Bergstø Barnehage har de siste årene arbeidet etter ”Kvello-modellen”, et redskap som setter fokus på Tidlig Innsats. Med tidlig innsats menes å sette inn små og store tiltak i tidlig alder for å skulle forebygge eventuelle senere vansker. Hensikten er å forebygge i tidlig alder det som kan være vanskelig å reparere senere i livet.

Det gjennomføres observasjoner av enkeltbarn, barnegruppe og barnehagen vår som organisasjon. Observasjonene evalueres og tiltak settes inn fortløpende. Ser vi at det er behov for ekstra støtte på et område avventer vi ikke, da skal vi handle! Modellen skal styrke kvaliteten i barnehagen og sikre et tilpasset tilbud til enkeltbarn.

Vi har et godt og nyttig samarbeid med andre faginstanser i kommunen, som PPT, barnevern, helsestasjonen og fysioterapitjenesten. Er vi usikre i en sak kan vi drøfte anonymt med de andre instansene. Dersom vi ser behov for bistand fra en annen faginstans i arbeid med et enkeltbarn vil foresatte bli kontaktet først, med enkelte unntak hos barnevernstjenesten.

Øyvind Kvellos teorier er knyttet til barns utvikling. Han har fokus på tilknytning, risiko –og beskyttelsesfaktorer, emosjoner, mentalisering og behovet for felles fokus. Enkelt kan man forklare dette med at det bygger på kvaliteten i relasjoner.

Tilknytning: Trygg tilknytning handler kort om at barn får knytte seg til stabile voksne som reagerer sensitivt på barnets behov. Tilknytningens funksjoner går langt utover den fysiske tryggheten, den er også helt avgjørende for barns psykologiske utvikling. Tilknytningsrelasjonene er på en måte barnets grunnopplæring i: ”Hvem er jeg, hvilken verdi har jeg og hvordan kan jeg være sammen med andre?” Hvilken kvalitet tilknytningen har er derfor avgjørende for hvordan barnet vil ha det med seg selv og sammen med andre.

Emosjoner: Handler om følelser og henger sammen med det ubevisste. Tanker vi tenker uten alltid å være klar over det og som påvirkes av andre menneskers oppfatning av oss. Lærer vi oss å forså følelsene våre, og videre regulere disse følelsene, vil vi bli tryggere i oss selv og i samhandling med andre.

Mentalisering: Handler om å forstå seg selv, og videre kunne forstå andre. Å se seg selv utenfra og den andre innenfra.

Felles fokus: Å kunne etablere felles fokus med andre er viktig for sosial læring og utvikling. Felles fokus handler om å ha felles oppmerksomhet i noe sammen med andre, for eksempel i lek. Etablering av felles fokus er avgjørende for videre å kunne utvikle mentalisering.

Litteratur vi benytter, anbefales også for foreldre: ”Se barnet innenfra” (Brantzæg, Torsteinson og Øiestad) og ”Barn i risiko” (Øyvind Kvello)

I sammenheng med Kvello-prosjektet vil vi i år få veiledning/kurs med psykologspesialist Joachim Haarklou. Han har tidligere bistått barnehagen ved flere anledninger og vi har hatt stort utbytte av hans kompetanse.

Haarklou arbeider med utgangspunkt i tilsvarende teorier som de vi møter i Kvello-prosjektet. Vi skal styrke vår kompetanse både teoretisk og praktisk innen områder som vi ser som grunnleggende viktige for barnas trivsel og utvikling.

Circle of Security, eller trygghetssirkelen på norsk, er en modell og et verktøy for å analysere barns atferd, følelser og behov. Den skal hjelpe omsorgspersoner til å forstå hvordan barnet kan hjelpes på en utviklings-støttende måte. Trygghetssirkelen er basert på omfattende forskning innen tilknytning. Trygghetssirkelen arbeider vi med både i Kvello-prosjektet og gjennom kurs/veiledning fra Haarklou.

121-98f4455a-dab9-4164-b8ba-c7b6ef10f77f.jpg

I korte trekk handler det om å få god kunnskap til å se barnet og hvor det befinner seg følelsesmessig for så å kunne møte barnet akkurat der det er. Vi skal kunne tyde barnas mange språk, både verbalt og kroppslig, også når signalene kan være villedende. Klarer vi det, vil vi lettere kunne hjelpe barna i sin helhetlige utvikling.

Trygghetssirkelen er som et kart for å forstå barnet innenfra. Nede i sirkelen er barnet i ubalanse, det kan være engstelig, lei seg, utrygg osv. Barnet trenger nå nærhet og bekreftelse, et behov for følelsesmessig påfyll. Oppe i sirkelen er barnet trygt og i balanse. Her ser vi barnets selvstendighet og utforskertrang, barnets behov for å erobre og mestre verden.

Vi voksne er hendene i sirkelen; barnets trygge base for utforsking og læring oppe i sirkelen, og barnets trygge havn for omsorg nede i sirkelen. Hendenes/vår oppgave er å være større, sterkere, klokere og gode, slik at vi som voksne kan vurdere når det er mulig og ønskelig å følge barnets behov, og når vi må ta tak og sette grenser.

Barnet beveger seg og veksler mellom å være oppe og nede på sirkelen. Små og utrygge barn tar små turer ut i ”verden” for så å søke inn til trygg havn. Sirklene blir større når barnets trygghet og selvstendighet utvikles.

Trygghetssirkelen tydeliggjør dynamikken mellom avhengighet og selvstendighet.Utforsking og læring blir vanskelig uten trygghet. 

Dette er bare en kort beskrivelse av et stort og viktig tema.

Barnehagen skal arbeide med mye spennende og viktig sammen med barna, derfor er det viktig at dette arbeidet ligger til grunn og går parallelt med alt annet vi holder på med.

Vi ønsker å være et personale som ser barna med et ”innenfra-blikk”.

 

 

 
P8190244.JPG

Styret


Styret


 

Styret i Bergstø Barnehage SA 2019 - 2020

Børre Aslaksen Franksson: Styrets leder og representant for andelslaget

Christina Ore: Styremedlem for foreldrene

Julie Flaa Sundsdal: Styremedlem for andelslaget

Lars Anders Gathe-Ilebekk: Styremedlem for foreldrene

Sonja Skuggevik: Styremedlem for ansatte

Turid Blix: Styremedlem for ansatte

 

Styrer, Åshild Frøysaa, stiller på møtene.

Styret velges av årsmøtet i andelslaget.

 
P6110061.JPG

Inkluderende læringsmiljø


Inkluderende læringsmiljø


Fortell meg

Fortell meg at jeg er noe, at jeg kan noe, at jeg betyr noe.

Fortell meg det.

Ikke fortell meg det jeg gjorde, eller det jeg kunne gjort, eller det

jeg burde eller skulle gjort.

Fortell meg heller at jeg er noe, at jeg kan noe, at jeg betyr noe.

Fortell meg heller det.

Jeg trenger det skjønner du.

Jeg trenger en søyle av trygghet å lene meg mot gjennom livet.

Jeg trenger det skjønner du, for det er så værhardt å leve.

Ragnhild Bakke Waale

 

Bergstø Barnehage er med i satsingen "Inkluderende læringsmiljø" som omfatter barnehager, skoler og PP-tjenester i kommunene Birkenes, Iveland, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla. PP-tjenesten er en del av satsingen på linje med barnehager og skoler.

Aktiviteter retter seg i hovedsak mot de voksne. Kunnskap som formidles er forankret i forskning og relatert til pedagogisk praksis. Gjennom pedagogisk refleksjon setter vi fokus på hele miljøet i barnehage og skole.

Satsingen startet opp våren 2014, og målet er alle barn og unge opplever et godt og inkluderende læringsmiljø som fremmer deres trygghet, helse, trivsel og læring.

Inkludering handler dypest sett om forholdet mellom individet og fellesskapet. Bakgrunn for satsingen er ønsket om at barnehage og skole skal være for alle. Det betyr at inkludering handler om å sikre fellesskapet, deltakelse, medvirkning og utbytte for alle barn og unge, uavhengig av kategoriseringer, diagnoser og bakgrunn.

Det overordnede ambisjonsnivå er inkluderende læringsmiljø, med inkludering som ideal og grunnlag for praksis

• Barn, unge og voksne har en absolutt verdi

• Vi har tro på at alle vil og kan lære

•Vi møter alle med forventing, åpenhet og nysgjerrighet

• Alle opplever tilhørighet i fellesskapet

• Vi gir alle muligheter for deltakelse i fellesskapet

• Mangfold betraktes som en rik mulighet til å støtte læring og deltakelse for alle barn og unge

Målet er at alle barn og unge opplever et godt og inkluderende læringsmiljø som fremmer deres trygghet, helse, trivsel og læring.

Effektmål 1: Barnehagen og skolen har et inkluderende læringsmiljø som fremmer opplevd tilhørighet, trygghet, trivsel og læring.

Effektmål 2:Læringsmiljøet i barnehage og skole er under kontinuerlig utvikling til fordel for alle barn og unges sosiale og faglige læringsutbytte.

Effektmål 3: Redusere omfanget av segregerende tiltak.

Systemteoretisk tilnærming

Satsingen er basert på en systemteoretisk tenkning. Det innebærer at vi flytter fokus fra individet til miljøet/ sammenhengen barnet lever i. Vi blir som enkeltpersoner påvirket av omgivelsene vi er i, og vi er også med å prege miljøet som vi selv er en del av.

Inkludering

Inkludering handler om at alle barn og unge skal ha like muligheter og plikter til å bidra og til å delta i fellesskapet. I dette ligger å sikre felleskap, deltakelse, medvirkning og utbytte for alle barn og unge uavhengig av kategoriseringer, diagnoser og bakgrunn. Inkludering er å tilpasse det pedagogiske tilbudet til alle barn og unge og deres forutsetninger, ingenting skal tilpasses inkluderingen. Det innebærer at inkludering er rammen for en likeverdig og tilpasset opplæring(Haug2014)

 

Tilpasset opplæring

Tilpasset opplæring er et sentralt begrep og et overordnet prinsipp i barnehage og skole, samt et viktig virkemiddel for å oppnå inkludering. Barnehagens innhold skal tilpasses barns behov, evner og forutsetninger, samtidig som det ivaretar behovet for tilhørighet i fellesskapet. I skolen handler tilpasset opplæring om å utvikle undervisningen slik at den tar hensyn til den enkelte der kravene om felleskap, deltakelse, utbytte og medvirkning er sentrale.

Kjernekomponenter

I satsingen er det fire kjernekomponenter som er sentrale prinsipper, teorier og handlinger og det viktigste innholdet som det skal settes fokus på for å nå målene i satsingen:

1. Et profesjonelt lærende fellesskap med fokus på inkludering

2. Ledelse av endring

3. Relasjon og kommunikasjon

4. System for pedagogisk refleksjon

Hovedtiltak

• Lederutvikling

• Kartlegging av læringsmiljøet

• Endringsprosess i hver enhet

• Refleksjon i grupper

• Implementeringsstøtte

Denne satsingen er ikke et prosjekt på toppen av alt det andre, men er en del av det ordinære utviklingsarbeidet i barnehage og skole. Det handler om en utviklingsprosess i barnehage og skole med fokus på inkludering og inkluderende læringsmiljø.

Satsingen er kilden til det vi skal gjøre, og i rammeverket beskrives mål og kjernekomponenter som vi skal implementere. Innholdet er kunnskapsbasert. Vi vet hva vi må gjøre for å få til inkludering og et inkluderende læringsmiljø – nå handler det om hvordan vi inkluderer og skaper et inkluderende læringsmiljø.

Satsingen gjennomføres med støtte fra Aust- Agder Fylkeskommune, Vest- Agder Fylkeskommune, Fylkesmannen i Aust- Agder og Fylkesmannen i Vest- Agder.

 

Mer om Inkluderende Læringsmiljø kan leses om i selve rammeverket for satsingen.

IMG_3502.png

Filosofi


og mindfulness

Filosofi


og mindfulness

FILOSOFI

 

Gjennom flere år har filosofi vært en av smågruppene vi arbeider med barna i. Små, trygge og faste grupper samles hver uke til samtaler og undring over ulike tema.

Filosofigruppene skal stimulere barna til selvstendig tenkning. De skal bidra til at barna utvikler respekt for seg selv og for sine medmennesker. Når et tema tas opp er det ikke noe som er riktig eller galt å mene, barna øver seg i å stå for egne meninger selv om andre kan mene noe annet. Samtidig er det like viktig å lære seg å være ydmyk nok til å kunne endre oppfatning i en sak.

For noen kan det være fint å øve seg på å ta ordet i en liten og trygg gruppe, for andre er det trening i å lytte til det de andre har å si uten å avbryte med for eksempel kommentarer og innvendinger. 

Ofte snakker vi sammen om helt åpne spørsmål og noen ganger tar vi opp et tema som vi ser barna har behov for å få belyst. Den trygge gruppa er også en god plass å kunne ta opp ”de vanskelige temaene”, vi voksne har stor respekt for hvordan dette skal håndteres på en klok måte.

Det hender vi voksne dramatiserer noe for gruppa for lettere å belyse en sak og inspirere til videre tenkning. Det kan for eksempel være et barn som holdes utenfor i lek. Spørsmål vi stiller kan være: ”Hva tenker du om det du så her?” og videre, ”Hva synes du de kunne gjort annerledes?” Vi skriver ned barnas utsagn og samler det i en egen personlig perm. Barna tegner etter at vi har vært gjennom et tema, dette for å kunne bearbeide tanker og følelser.

I begynnelsen og ved slutten av en filosofistund sitter vi samlet stille i en ring og kjenner etter på kroppen og pusten vår. Vi finner roen sammen gjennom enkle mindfulnessøvelser ledet av en voksen. Barna har behov for pauser i hverdagen, det tilrettelegger vi for. Gjennom oppmerksomt nærvær vil vi kunne bli kjent med våre følelser, vår kropp og dens behov. Barna kan da lære å regulere sine egne følelser, noe som er viktig for både emosjonell og sosial utvikling. Når vi er trygge på oss selv og er i balanse, vil vi også utvikle empati og omrorg for andre.

Viktige lenker


Her finner dere lenker til nyttige sider.

Viktige lenker


Her finner dere lenker til nyttige sider.